ILV Consultancy

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een organisatorisch, financieel, ict of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan ILV Consultancy niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. ILV Consultancy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
ILV Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.


Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ILV Consultancy.
ILV Consultancy is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda, nummer: 20132964

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de Fenit en gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Copyright ILV Consultancy 2017.

edit mail
Indien u graag nadere informatie wenst kunt u contact met ons opnemen.

phone
Indien u liever direct contact wilt hebben, gebruik dan een van de volgende mogelijkheden

directions
Wij helpen u graag om onze oplossingen en diensten toe te lichten en na te gaan wat onze expertise voor u kan betekenen

Go to top